Kundeservice

Vi er opptatt av at du enkelt finner svar på det du lurer på. Om du ikke får svar på ditt spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Byggestrøm

Du kan bestille byggestrøm ved å trykke på knappen over.

Byggestrøm bør bestilles minimum 14 dager før det er behov, og sies opp minimum 7 dager før man ikke har behov for den lenger. Dette pga. forsinkelser i registrering i ElHub nasjonalt, som kan føre til høyere leiepriser en nødvendig.

Byggestrøm blir fakturert for faktisk medgått tid for oppsetting og nedtagning. Det er også en døgnleie på byggestrømskasser, og man må betale for effektforbruk.

For tariffer, se her.

Farlige forhold

Trykk på knappen over for å melde fra om farlige forhold. Om feilen som har oppstått krever umiddelbar handling, ring vakttelefon: 35 98 20 94

Har du oppdaget en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømlinje? Berøring kan være livsfarlig! Hold avstand og meld fra til oss.

De aller fleste av våre stolper, strømskap og nettstasjoner har et lite nummerskilt. Dette nummeret gir oss verdifull informasjon om både plassering, alder på stolpe/skap, og annen relevant informasjon som gjør at feilrettingsjobben kan utføres på en raskere og trygg måte.

Dersom det ikke er fare for liv og helse, er det derfor fint om du får tatt et bilde av dette nummerskiltet og sendt til oss sammen med bilde av skaden. Eventuelt kan man bruke tillegget til skjema, og angi ca. plassering i kart. 

Jordfeil

Ved målt jordfeil eller mistanke om jordfeil, trykk på knappen under.

De vanligste stedene jordfeil kan oppstå er i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag gjennom ledninger. Alt utstyr som er tilkoblet strømnettet i din bolig, kan potensielt ha jordfeil, men det oppstår som regel i artikler med oppvarming.

Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoplet samme transformatorstasjon. En jordfeil som gir utslag på måleinstrumentene kan altså enten befinne seg på ditt eget anlegg, dine naboers anlegg eller på Vestmar Nett AS sitt distribusjonsnett. 

Dersom det er installert jordfeilvarsling/vern og dette utløses, er det stor sannsynlighet for at jordfeilen tilhører ditt eget anlegg. Huseiere bør imidlertid for sin egen del gjøre seg kjent med hvilken type varsler som er installert i egen bolig og omtrent hvor gammel jordfeilvarsleren er. Tidligere ble det nemlig montert jordfeilvarslere/vern som ikke var retningsbestemte, og som dermed ikke kunne skille mellom jordfeil på eget eller andres anlegg.

Eldre løsninger hvor jordfeilvarsleren/vernet ikke er retningsbestemt, gjør det vanskeligere å utelukke at feilen kan ligge hos andre tilknyttet samme transformatorstasjon. Dersom jordfeilvarsel/vern utløses, og feilen er i eget anlegg, er det eierens ansvar å sørge for at feilen blir rettet. Dersom ikke anlegget blir koplet ut umiddelbart, bør man utvise varsomhet i forbindelse med elektrisk utstyr inntil feilen er utbedret. Når fagpersonell har konstatert at feilen ikke er i eget anlegg, kontaktes Vestmar Nett AS, som kan lokalisere jordfeilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert. 

Dersom det ved berøring av elektrisk utstyr/anleggsdeler oppleves å få “støt”, kontaktes elektroinstallatør for kontroll av eget anlegg. Vestmar Nett AS kontaktes dersom eget anlegg blir funnet i orden. 

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL). Forenklet kan man si at det er huseieren som er ansvarlig for det elektriske anlegget i eget hus. 

Arbeid med elektriske anlegg må utføres av fagpersonell fra en autorisert elektroinstallatør.

Trefelling

Dersom du har observert et tre som ligger på en av våre høyspentlinjer, ring oss på vår vakttelefon: 35 98 20 94.

Alle høyspentmaster skal ha et skilt som vist på bildet.

Dersom en ønsker å fjerne trær eller grener som kan komme i kontakt med en høyspentlinje, må dette alltid meldes til Vestmar Nett AS. Trefelling langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Vestmar Nett AS vil være behjelpelig med slikt arbeid, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Kostnader dekkes vanligvis av Vestmar Nett AS. 

Våre høyspentlinjer skal ryddes minimum hvert 5. år. 

Vestmar Nett AS bistår grunneiere med kvisting og felling av trær hvis det er akutt fare for at trærne kan skade lavspentnettet.

Dersom grunneier ønsker å felle trær som ikke står i akutt fare for å skade strømnettet kan kunden ta direkte kontakt med godkjent skogsentreprenør som utfører trefelling og fakturerer kunden i henhold til avtale. Trefellingen blir et anliggende mellom kunden og skogsentreprenøren. 

Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Vedkommende bør også være til stede ved trefellingen.

Ved trefelling, så tilfaller trærne grunneier, og trærne blir ikke ryddet bort. Trærne blir kun ryddet bort fra innmark, veier og stier. Bortkjøring/flishugging av trær utenom dette er et anliggende mellom skogsentreprenør og kunde. 

Noen trær kan i svært spesielle tilfeller felles grunnet «sikkerhetshogst». Dette er spesielt utsatte trær som står utenfor normalt ryddebelte (0,5 meter hver vei fra senter av linjen) som kan føre til skader på våre linjer eller anlegg.

Tilknytninger og endringer i strømnettet

Det anbefales at alle som skal gjøre tiltak som vil eller kan føre til endringer i strømnettet, tar kontakt med elektroinstallatør så tidlig som mulig. Det er lang leveringstid på transformatorer, nettstasjoner og stolper, samt at saksbehandling kan være svært omfattende ved store prosjekter. Avklaringer mot berørte grunneiere, kommune og stat kan også være tidkrevende, og eventuelt føre til store endringer i prosjektets omfang om man ikke har avklart slikt på forhånd. Vestmar Nett anbefaler at de blir kontaktet minimum ett år før større prosjekter skal settes i gang.

Vi ønsker at våre kunder skal kontakte en autorisert elektroinstallatør, som sammen med kunden finner frem til et effektbehov for det nye anlegget. Elektroinstallatøren vil sende en nettmelding til nettselskapet, og det vil vurderes om tilknytningen lar seg gjøre eller ikke, med hensyn til strømnettets oppbygging og kapasitet. Endringer som må gjøres i strømnettet vil føre til et anleggsbidrag, hvor kunden må bekoste hele eller deler av oppgraderingen som kreves.

Prosessen ved et anleggsbidrag kan variere med hensyn til anleggets kompleksitet, men foregår som regel slik: Kunden sender inn en forespørsel via autorisert elektroinstallatør, nettselskapet vurderer tiltaket, nettselskapet gir tilbakemelding til kunde/elektroinstallatør om hva som skal til for å kunne gjennomføre prosjektet, evt. kontrakt om anleggsbidrag, utførelse av arbeidet, avslutning av prosjekt. Alle henvendelser kreves levert skriftlig. 

Ja, dette må søkes om. Om man samtidig erstatter luftledning med jordkabel, vil det bli satt krav til kortslutningsvern samt tilknytningsskap (NEK399-Skap). Man vil i de fleste tilfeller få godkjent det samme effektuttaket man har hatt om man endrer fra 1-fas til 3-fas.

Nei. Nettselskapet aksepterer ikke lenger løsninger hvor det etableres nye luftstrekk inn til boliger eller lignende. Det skal minimum legges jordkabel fra siste ledningsmast frem til det nye anlegget. Det er kun ved endring fra 1-fas til 3-fas hvor dette kan aksepteres, og kun om det er luftstrekk som allerede er etablert løsning på stedet. Ved større endringer av inntak, vil det bli satt krav til jordkabel fra siste ledningsmast, kortslutningsvern, og tilknytningsskap (NEK399-skap)

Tilknytningsskap er et målerskap, hvor tilgangen skal være tilgjengelig for «alle». Disse skapene plasseres som regel utvendig på eller rett ved det nye anlegget, litt etter metode som benyttes. Man deler opp «metoden» i A, B, eller C, som henger sammen med hvor stor effekt man skal ta ut på det nye anlegget. Ved alle nye installasjoner eller større endringer på eksisterende anlegg, er det krav til et slikt tilknytningsskap. Dette leveres av elektroinstallatør.

Gatelys

Ved feil eller mangler på gatelys, ønske om nye gatelys eller lignende, kan du henvende deg til Kragerø Kommune.

Elbil

Elbil-lader skal ha eget ladepunkt. I de fleste tilfeller krever elektrisk regelverk at kundens anlegg må tilpasses med hensyn til dette. Dette gjelder også ved «vanlig» stikkontakt.

Alle elbil-ladere må søkes om, og dette gjøres via autorisert elektroinstallatør. 

Normal saksgang vil være: 

  1. Kontakte en autorisert installatørHer forteller du om dine behov og dere finner ut av sammen ønsket effekt, type lader og teknisk løsning.
  2. Sende installatørmeldingDette er noe som din valgte installatør gjør for deg. Her vil informasjon om ønsket elbillader stå slik at Vestmar Nett AS kan gjennomføre beregninger og undersøke kapasitet i nettet der lader skal monteres.
  3. Behandling av installatørmeldingDette er noe Vestmar Nett AS gjennomfører og vi vil tildele kapasitet i forhold til tilgjengelig kapasitet i nettet slik at leveringskvaliteten opprettholdes. 
  4. Tilbakemelding på installatørmeldingDersom installatørmeldingen blir godkjent kan den autoriserte installatøren montere laderen og justeres til tildelt kapasitet i henhold til godkjent installatørmelding.

Elbil-ladere blir godkjent etter tilgjengelig kapasitet og nettytelse i området. Nettytelsen er størrelsen på kortslutningsverdiene ved deres bolig. Kortslutningsverdiene blir i hovedsak styrt av størrelse på matende transformator og avstand til denne.

Skal du flytte?

Skal du flytte, sier du opp strømabonnementet der du flytter fra og bestiller nytt der du flytter til. Dette gjøres ved å kontakte din strømleverandør. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Skal strømmen stenges?
Dersom ingen skal flytte inn etter deg må strømmen stenges for at vi skal kunne avslutte ditt kundeforhold. Send oss en e-post på firmapost@kragero-energi.no senest en uke før ønsket stenging. For å stenge strømmen må vi ha tilgang til måleren og trenger derfor navn og telefonnummer til en kontaktperson som kan slippe oss inn i boligen.

NB! I vinterperioden er det viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strøm.

Dette må meldes fra til din kraftleverandør.

Dersom du ikke har avtale med en kraftleverandør kan du kontakte oss på firmapost@kragero-energi.no.

Ulike strømleverandører kan ha ulike rutiner vedrørende dette. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med din strømleverandør.

Vi må ha måleravlesning når du overtar eller flytter fra et anlegg for å avregne tidligere kunde. Tidligere kunde vil da betale for forbruk frem til denne måleravlesningen og ny kunde starter sitt abonnement fra samme måleravlesning.

Strømleverandører

Vestmar Nett AS selger ikke strøm direkte til forbrukermarkedet. For å gjøre det rette valget av strømleverandør anbefaler vi deg å sammenligne strømpriser over tid. Inntil vi har fått melding fra din strømleverandør er Vestmar Nett AS i henhold til Energiloven, § 3-3 pliktig til å levere strøm til deg. Dette er det vi kaller leveringsplikt. Leveringsplikt har en relativ høy pris og er lite gunstig for deg som kunde.

Strøm levert i henhold til leveringsplikten vil si at nettselskapet i din kommune er pliktig til å levere strøm fram til din bestilling hos strømleverandør foreligger, og leverandørbytte er gjennomført. Leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning og vil normalt være dyrere enn strøm kjøpt fra en ordinær strømleverandør.

Se gjerne forbrukerrådets kraftprisoversikt her.

Faktura

På «Mine sider» kan du se dine fakturaer. Du kan også foreta en prøveavregning. Logg inn her.

Fremover vil stadig flere kraftleverandører benytte såkalt «gjennomfakturering». Dvs. at du vil bli fakturert fra din kraftleverandør for både strømforbruk og nettleie.

Pr. juni 2022 har vi samarbeid med Kragerø Kraft AS (SmartEnergi), Fjordkraft AS og Gudbrandsdal Energi AS.

Da får du ikke lengre noen faktura fra oss på nettleie. Alt som gjelder betaling av ditt strømforbruk vil komme fra din kraftleverandør.

Vestmar Nett AS er netteier i Kragerø kommune der du har strømtilførselen knyttet til. Det er ikke mulig å skifte nettselskap.

Strømleveranse er et konkurranseutsatt marked og her står man fritt til å velge hvilken strømleverandør man vil ha. Fakturaen du får fra Vestmar Nett AS er nettleie (transport av strøm).

Strøm levert i henhold til leveringsplikten vil si at nettselskapet i din kommune er pliktig til å levere strøm fram til din bestilling hos strømleverandør foreligger, og leverandørbytte er gjennomført.

Leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning og vil normalt være dyrere enn strøm kjøpt fra en ordinær strømleverandør.

Purregebyret kommer da fra en tidligere faktura som ble betalt for sent.

Du kan motta/betale regningen via:

Vanlig postgang: fakturaen blir sendt til din postadresse. Du må selv registrere betalingen i din bank/nettbank).
E-faktura: fakturaen blir sendt din nettbank, men må godkjennes av deg for betaling)
Avtalegiro: fakturabeløpet blir automatisk trukket fra din konto på forfallsdato, fakturaen mottas i posten.
E-postfaktura: fakturaen blir sendt til din e-postadresse. Du må selv registrere betalingen i din bank/nettbank.

En kombinasjon av f.eks E-postfaktura og Avtalegiro er et enkelt, smart og miljøvennlig valg. Da blir fakturaen sendt til din e-postadresse og beløpet blir automatisk trukket fra din konto på forfallsdato.

For at forbruket i avregningsperioden skal beregnes korrekt er det viktig at vi mottar måleravlesning fra deg.

Fordeling av forbruket i avregningsperioden baseres på gjennomsnittsforbruket til en husholdningskunde i Kragerøs forsyningsområde.

Målerstand

Det gjør du på Mine Sider. Logg inn her.

Alle våre kunder skal over på AMS som medfører at avlesningen foregår automatisk. Dersom du ennå ikke har fått AMS-måler er det viktig at vi mottar måleravlesning slik at ditt forbruk i perioden skal være så korrekt og reelt som mulig. Målerstanden gir grunnlag for din faktura.

Dette gjelder kun kunden som ikke har AMS-måler, eller som av ulike årsaker ikke er fjernavlest.

Vi tilbyr våre kunder varsling før hver avregning (hver måned) enten via e-post eller SMS. Påminnelseskort i posten sendes ut hver måned.

Har du ikke mottatt varsel via e-post/SMS, kan det være at vi ikke har mottatt din nye e-postadresse/telefonnr.

Kunden må sende melding om sin nye adresse via Mine Sider.

Dette gjelder kun kunden som ikke har AMS-måler, eller som av ulike årsaker ikke er fjernavlest.

Vi har avlesning den 1. hver måned.

Har du glemt å registrere målerstand til datoen, ber vi likevel om at du sender oss en avlesning slik at forbruket blir justert på neste avregning.

AMS

AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Dette er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 2019 vil alle våre nettkunder ha nye «smarte» målere i hjemmene sine. Disse målerne sender målerstand og informasjon om forbruk automatisk til nettselskapet. Dette har store fordeler både for kundene, samfunnet og klimaet.

Elhub

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge. Les mer her.

I Elhub Min side finner du alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun du som strømkunde som kan se og endre informasjon gjennom Elhub Min side.

Her finner du pålogging til Elhub Min side

Åpne HAN-port

For å åpne HAN-Porten må man logge inn på Minside og bekrefte at man ønsker å åpnet HAN-Porten, samt samtykke til vilkårene.

Etter at henvendelsen på Min side er ferdig behandlet, vil det bli sendt ut en mail som bekrefter at HAN-Porten er åpnet.

Deretter kan HAN-Modulen hentes hos oss.

På bildene under kan du se hvor HAN-Modulen skal monteres på måleren.

Til info: Når du konfigurerer utstyret som du kobler til HAN-porten er det gunstig med ekstern strømtilførsel, dette er fordi Han-Porten på Kamstrup måleren ikke har så mye tilgjengelig effekt til eksternt utstyr (men det kan uansett ta litt tid før det begynner å kommunisere).

   

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Flere strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har oversikt over de forskjellige leverandørene her. De aller fleste leverandørene presenterer ditt energiforbruk med en timesoppløsning, samt ditt effektuttak. Les hva de forskjellige leverandørene tilbyr så du får den informasjonen du ønsker.

Kontaktskjema

Fant du ikke svar på det du lurte på? Ta kontakt med oss her.

Telefon: 35 49 99 66
Vakttelefon: 35 98 20 94
E-post: firmapost@vestmar-nett.no

Skjema for bestilling av byggestrøm

Meld fra om farlige forhold

Meld fra om jordfeil

Meld fra om trefelling

Les mer om vårt bidrag til Kragerø
This is default text for notification bar