Nøytralitetsrapport 2022 - Vestmar Nett AS

Nettselskap skal opptre nøytralt
Som enetilbydere av nettjenester i sine regioner er nettselskap i en særstilling når det gjelder forsyning av strøm til kunder, samhandling med leverandører samt tilgang til informasjon.  For å forhindre at denne særstillingen utnyttes på tilsiktede eller utilsiktede måter, stiller myndighetene krav til hvordan nettselskapene skal opptre.  Disse kravene sier at nettselskapene skal opptre nøytralt overfor strømleverandører og kunder når det gjelder leveransen av ulike tjenester og når det gjelder tilgang til informasjon om tjenestene.  Nettselskapet skal dessuten håndtere informasjon på en måte som gjør at strømleverandører eller andre tjenesteleverandører ikke gis et konkurransefortrinn.  Kravene til nettselskapenes nøytralitet er dekket i forskrift om måling, avregning, fakturering og nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv., samt i forskrift om nettregulering og energimarkedet.

For å bidra til at nettselskapene faktisk opptrer nøytralt, er de pålagt å ha interne rutiner som beskriver hvilke forpliktelser knyttet til nøytral opptreden som gjelder for de ansatte og ledelsen.  Det skal årlig publiseres en nøytralitetsrapport som beskriver hvordan nøytraliteten kan utfordres i det enkelte selskap samt hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere denne risikoen.

Organisering og profilering av Vestmar Nett AS
Vestmar Nett AS er et heleid datterselskap av Kragerø Energi AS, og inngår i Kragerø Energi konsernet sammen med selskaper som driver med elektrotjenester og fibernett med innholdstjenester.

Vestmar Nett AS har i overkant av 10 000 kunder og er underlagt krav om selskapsmessig skille, konsernet har også lagt til rette for funksjonelt skille.  For å oppfylle kravet om å ha et merkenavn som skiller seg ut fra annen virksomhet i konsernet, har nettselskapet byttet navn til Vestmar Nett AS i 2021.  Vestmar Nett har tilpasset sin egen hjemmeside til kun å dreie seg om egen virksomhet. 

Vestmar Nett kjøper administrative tjenester sammen med øvrige selskap i konsernet, i tråd med bestemmelsene i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.  Dette dreier seg om tjenester knyttet til IT-drift, HR, økonomi og regnskap, samt tjenester knyttet til dokumenthåndtering og arkiv.  Disse tjenestene er innplassert i morselskapet, Kragerø Energi AS.

Det er ingen personer som er ansatt i Vestmar Nett AS som samtidig er ansatt i andre selskap i konsernet.  Det er heller ingen styrerepresentanter i Kragerø Energi konsern sine styrer som sitter i flere styrer. 

Situasjoner der nøytraliteten kan utfordres
Data som kilde til innovasjon og forretningsutvikling er et samfunnsaktuelt tema, og nettselskapene sitter på informasjon som mange næringsaktører ønsker tilgang til.  Vestmar Nett AS etterlever kravet om at informasjon som kan gjøres tilgjengelig for eksterne aktører, skal gjøres tilgjengelig for alle samtidig.  Ettersom store mengder av den informasjonen som Vestmar Nett   behandler er underlagt krav til konfidensialitet gjennom bestemmelser i Energiloven og personopplysningsloven, er det svært begrenset hvilken informasjon vi i det hele tatt kan dele med allmenheten. 

Vestmar Nett inngår i et konsern hvor de andre selskapene har markedsrettet virksomhet.  Vestmar Nett samhandler med de andre selskapene i konsernet innenfor de reglene som det er fastsatt for nettselskap i konsern, men i samarbeidet knyttet til de konsernfelles administrative tjenestene og i den daglige kontakten med kollegaer i andre konsernselskap, vil nøytraliteten naturligvis utfordres.  Derfor er ansatte i morselskapet som har tilgang til nettselskapets informasjon gjennom sitt tjenstlige behov, underlagt taushetsplikt.  Vestmar Nett deler kontorbygg med andre selskap i konsernet, men nettselskapets medarbeidere sitter i egne etasjer i bygget.  Driftssentralen ligger av sikkerhetsmessige grunner innenfor adgangsbegrenset område.  

Hvilken informasjon fra nettselskapet kan utnyttes i markedet?
Kravet om at enkeltaktører ikke skal gis tilgang til informasjon som andre ikke samtidig får, er særlig knyttet til informasjon som kan utnyttes i markedet.  I prinsippet vil all informasjon nettselskapet behandler potensielt kunne utnyttes i markedet på kort eller lang sikt.  Det meste av den informasjonen vi behandler er det likevel sjelden aktuelt å dele med eksterne parter, fordi informasjonen er underlagt krav til konfidensialitet.  Dette gjelder for eksempel informasjon som regnes kraftsensitiv, personopplysninger eller som av andre grunner er skjermingsverdig.  Informasjon vi får fra leverandører, samarbeidspartnere og kunder holdes konfidensiell i tråd med avtalen vi har inngått med den enkelte.

Opplæring og bevisstgjøring
Samtlige medarbeidere er underlagt en generell taushetsplikt og skal ikke dele selskapsintern eller sensitiv informasjon utenfor selskapet. Det informeres og påminnes jevnlig på felles møter hva som nøytral opptreden innebærer.

Nøytralitet i håndtering av kunder og kraftleverandører
Vestmar Nett håndterer kundesentertjenester, måling og avregning av egne ansatte i nettselskapet.  Det er kun disse medarbeiderne som har tilgang til Vestmar Nett sin kundedatabase og de har tilgang til Elhub kun på Vestmar Nett sin vegne.  Det gis lik kundebehandling av alle nettkunder og det gis samme informasjon og servicenivå uavhengig av hvilken kraftleverandør de har.

Vestmar Nett har avtale om gjennomfakturering med flere kraftleverandører.  Kunder med kraftleverandør uten avtale om gjennomfakturering faktureres av Vestmar Nett.

Vestmar Nett har ikke objektive og ikke-diskriminerende tariffer for alle sine kunder.  Tariffene er tilgjengelige på Vestmar Nett sin internettside.

Vestmar Nett har i 2022 ikke hatt klager knyttet til nøytral opptreden.

Les mer om vårt bidrag til Kragerø
This is default text for notification bar